Vodovodne armature cenaVodovod je sistem, ki služi za oskrbo ljudi s pitno vodo

Javni vodovod je sklop medsebojno funkcionalno povezanih naprav, objektov in cevovodov , ki služijo za pridobivanje, tehnološko obdelavo in oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Javni vodovod delimo glede na namen oskrbe na vodovod za pitno, vodovod za protipožarno, vodovod za tehnološko in vodovod za kombinirano vodo. Naprave in objekti vodovoda so: vodni viri, zajetje, črpališča, rezervoarji, čistilne naprave, cevovodi, objekti in naprave za znižanje tlaka, vodovodno omrežje, omrežje za gašenje požara in drugi manjši objekti in naprave, ki služijo za pravilno in nemoteno obratovanje cevovodov. Vodovodno omrežje je sistem cevovodov, ki se deli na magistralno, primarno in sekundarno omrežje. Magistralno omrežje skrbi za transport vode, ki je namenjena za oskrbo regije ali več občin. Primarno omrežje je za transport vode od zajetij ali črpališč do vodohramov oziroma do sekundarne mreže. Sekundarno omrežje pa skrbi za oskrbovanje sosesk ali manjših naselij za neposredno priključevanje končnih uporabnikov pitne vode.


Vodovod je cenovno velik zalogaj zato ga je potrebno skrbno načrtovati

Vodovod nas oskrbuje s pitno vodo in odstranjuje odpadno vodo. Vodovod v hiši je cenovno gledano kar velik zalogaj, se nam pa ob pravih odločitvah investicija kmalu povrne. Pitno vodo lahko dobimo iz javnega vodovodnega omrežja ali pa si jo zagotovimo sami s pomočjo zbiralnikov deževnice kar je cenovno ugodnejše.


Vodovodne inštalacije in armature, ki se uporabljajo za javni vodovod

Za vodovodno armaturo se štejejo vsi sestavni deli vodovodnega omrežja, razen cevi in spojnikov. Armature, ki se vgrajujejo v vodovode morajo biti antikorozijsko zaščitene. Vodovodne armature morajo ustrezati večim standardom. Vodovodne armature so v stiku s pitno vodo zato morajo biti iz neoporečnih materialov. Armature se vgrajujejo na lahko dostopna mesta. V primeru okvare se mora armatura hitro zamenjati, zato se običajno armature vgrajujejo v jaške. Vodovodne armature so hidranti, ki so nadzemni ali podzemni. Armature so zasuni in ventili ter zasuni in ventili za hišne priključke. Tudi nepovratni ventili, lopute, ki so medprirobnične in priprobnične, lovilci nesnage, plovni ventili, zračniki, sesalni koši, reducirni ventili so vodovodne armature. Nadzemni hidranti so armature za začasno povezovanje cevnih omrežij in za hitro uporabo v primeru gašenja požarov. Podzemni hidrant je armatura namenjena za uporabo pri gašenju požarov. Prednost te armature je zaščita pred poškodbami in nepooblaščeno uporabo. Zasun je armatura, ki je zaporni element na cevovodu, namenjen zaprtju toka v eni veji, ventil pa je armatura, namenjena osamitvi celotnega pretoka. Lopute so armature, ki so vrste ventilov, ki zapirajo in regulirajo vodo. Lovilci nesnage so armature, ki zagotavljajo ventilom zaščito, skrbijo za zanesljivost sistema in znižujejo stroške vzdrževanja. Vodovodne armature iz našega programa so kvalitetne.

Vodovod Armex Armature